Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VANITI

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1.     Regulamin niniejszy stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez sprzedającego.

2.     Definicje pojęć używanych w postanowieniach regulaminu. Ilekroć w regulaminie używane są niżej wskazane pojęcia należy przez to rozumieć odpowiednio:

2.1.         Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez sprzedającego pod adresem internetowym www.vaniti.pl.

2.2.         Sprzedający lub sprzedawca -- Bartosz Puczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Glam&Glow z siedzibą w Gnieźnie ul. Pustachowska 96 NIP: 7842379541

2.3.         Sklep – sklep internetowy prowadzący działalność w zakresie sprzedaży pod adresem wskazanym w ust. 2.1.

2.4.         Klient – każdą osobę fizyczną, prawną lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej dokonujący transakcji kupna – sprzedaży w sklepie.

2.5.         Konsument – klient sklepu nabywający towar w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

2.6.         Adres korespondencyjny sklepu: UL. Warszawska 6 , 62-200 Gniezno

2.7.         Adres poczty elektronicznej sklepu: sklep@vaniti.pl

2.8.         Telefon sklepu: 723232133

2.9.         Zawarcie umowy – dopełnienie przez klienta wszystkich obowiązków wynikających z regulaminu.

3.     Dane osobowe przekazywane nam przez klientów Sklepu Internetowego, są przetwarzane przez sprzedającego wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

4.     Przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji obowiązków umownych. Dane te mogą być przez sprzedającego wykorzystywane wyłączenie w celu:

5.1.         Realizacji umowy.

5.2.         Przesyłania ofert marketingowych, pod warunkiem wyrażenia przez klienta na ich otrzymywanie.

5.3.         Wynikającym z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie prowadzenia dokumentacji dla celów księgowych, celów rozliczeń należności o charakterze publicznoprawnym.

5.     Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych - na stronie http://www.vaniti.pl/login.html Każdy zarejestrowany klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do wprowadzania do nich zmian. Powierzone sprzedającemu dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przepisach wskazanych w ustępie 3.

6.     Każdy klient ma prawo do żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych. Żądanie to winno być zrealizowane przez sprzedającego niezwłocznie, z tym jednak zastrzeżeniem, że w sytuacji kiedy sprzedający jest obowiązany do dalszego przetwarzania danych na mocy ogólnie obowiązujących przepisów sprzedający jest obowiązany do realizacji żądania dopiero z upływem okresu, do którego obowiązany jest dane te posiadać. O powyższym sprzedający informuje klienta niezwłocznie po otrzymaniu żądania.

7.     Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich klientów sklepu, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących szczególnych uprawnień konsumentów.

8.     Regulamin niniejszy został sporządzony ze starannością mającą na celu jego zgodność z przepisami prawa jak również mającą na celu należyte zabezpieczenie interesów klientów.

9.     W sytuacji gdyby z jakichkolwiek przyczyn postanowienia niniejszego regulaminu z jakichkolwiek przyczyn nie miały lub nie mogłyby mieć zastosowania w odniesieniu do określonej kategorii klientów lub też zostały uznane w odniesieniu to tej grupy za nie wiążące, nie wpływa to ważność tych postanowień w odniesieniu do innych grup klientów.

10.  W sytuacji gdyby część postanowień niniejszego regulaminu została uznana za sprzeczną z prawem lub nieważną nie wpływa to ważność pozostałych postanowień regulaminu.

11.  W razie zmiany przepisów prawa skutkującej niezgodnością dotychczasowych postanowień regulaminu z nowymi przepisami zastosowanie w zakresie wynikającym z tej zmiany mają nowe przepisy, co nie wpływa na ważność pozostałych przepisów prawa.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 2

1.     W sklepie znajduje się oferta towarów zawierająca w odniesieniu do każdego towaru jego zdjęcie, cenę oraz opis, termin dostawy towaru. Jeśli określony towar nie zawiera danych dotyczących terminu jego dostawy przyjmuje się, że termin ten wynosi nie więcej niż 7 dni od daty zawarcia umowy.

2.     Z uwagi na uwarunkowania techniczne przedstawione fotografie towarów mogą nie stanowić wiernego odzwierciedlenia cech towaru, w szczególności jego kolorystyki. Sprzedający dokłada starań by przedstawione fotografie w miarę możności stanowiły wierne odzwierciedlenie cech towaru.

3.     Zakupu towaru można dokonać wyłącznie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej służyć może jedynie udzielaniem informacji co do towaru przed złożeniem zamówienia lub też obsługą związaną ze sprzedażą.

4.     Procedura zawierania umowy sprzedaży wygląda w ten sposób, że:

4.1.         Klient na stronie sklepu może dokonywać zakupów z zalogowaniem lub bez zalogowania, czyli może dokonać zakupu zakładając konto w sklepie lub też go nie zakładając. Klient ma możliwość dokonania tego wyboru w czasie dokonywania transakcji.

4.2.         Po wyrażeniu chęci zakupu towaru klient winien postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronie sklepu, to jest w szczególności:

4.2.1.     Dodać towar do koszyka.

4.2.2.     Wskazać sposób płatności za towar.

4.2.3.     Wskazać sposób dostawy.

4.2.4.     Wskazać czy chce otrzymać fakturę VAT czy też paragon fiskalny oraz podać w jakiej formie chce dokumenty te otrzymać (forma papierowa lub elektroniczna).

5.     Płatności za towar mogą być dokonywane w następujący sposób:

5.1.         Przelewem na konto wskazane przez sprzedającego.

5.2.         Poprzez systemy pośrednictwa w zakresie płatności w rodzaju PAY-U.

5.3.         Przy odbiorze towaru u dostawcy.

6.     Po prawidłowym dokonaniu transakcji klient otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej, zaś sklep przystępuje do realizacji zamówienia.

7.     W razie wyboru opcji zapłaty przelewem na konto sprzedającego za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę wpływu środków na konto sprzedającego.

8.     Sprzedający dokłada starań by wszystkie dane dotyczące towarów i możliwości ich zakupu w sklepie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W razie niemożności zrealizowania zamówienia w całości lub części klient otrzymuje o tym niezwłocznie informacje wraz z informacją o możliwości rezygnacji z zamówienia w całości lub części. W razie rezygnacji klient otrzymuje zwrot odpowiedniej części wniesionej na rzecz sprzedającego opłaty na poczet ceny nabycia. Zwrot ten nastąpi nie później niż 7 dni od daty rezygnacji.

9.     Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i złożenie formularza zamówienia.

10.  Nieprawidłowo wypełnione formularze nie mogą stanowić podstawy do uznania ich za złożenie zamówienia.

11.  Klient zobowiązany jest do podania aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia, jego weryfikacja lub prowadzenie korespondencji.

§ 3

1.     Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.     Poza ceną sprzedaży klient obowiązany jest do uiszczenia opłaty za koszty transportu w wysokości zgodnej z wybraną przez siebie opcją dostawy.

3.     Klient obowiązany jest do uregulowania należności w terminie najpóźniej do 7 dni od daty złożenia zamówienia. W razie nie uregulowania należności w tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

4.     Sprzedawca obowiązany jest przystąpić do realizacji zamówienia niezwłocznie po dopełnieniu przez klienta wszystkich obowiązków, to jest po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza zakupu, dokonaniu płatności ceny towaru i kosztów transportu.

UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW

§ 4

Sprzedawca niniejszym informuje klienta, któremu przysługuje status konsumenta, że:

1.     Przedmiotem świadczenia z jego strony, jest wybrany przez klienta towar wraz z wybranym sposobem jego dostawy do klienta.

2.     Jego dane identyfikacyjne wskazane są w § 1 ust. 2.2. niniejszego Regulaminu.

3.     Adresie przedsiębiorstwa sprzedawcy, adres jego poczty elektronicznej oraz numery telefonu lub faksu są wskazane w § 1 ust. 2.6 – 2.8.

4.     Adres, pod którym konsument może składać reklamacje jest wskazany w § 1 ust. 2.6 i 2.7 Regulaminu.

5.     Łączna cena sprzedaży stanowi cenę wybranych produktów powiększoną o wybrany koszt dostawy.

6.     Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż zwykłe koszty korzystania przez konsumenta z tych środków, kontakt ze sprzedawcą nie powoduje naliczania z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

7.     Sposób i termin zapłaty są wskazane w powyższych postanowieniach Regulaminu.

8.     Sprzedawca dostarczy towar w sposób zgodny z wybraną opcją dostawy, w terminie niezwłocznie po dokonaniu przez klienta wszelkich czynności określonych w Regulaminie warunkujących dostawę towaru, najpóźniej do 30 dni od daty dokonania tych czynności. Reklamacje w zakresie wad fizycznych lub prawnych zakupionego towaru można składać za pomocą korespondencji elektronicznej lub zwykłej kierowanej na adres sprzedawcy. Sprzedawca winien powiadomić klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

9.     Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od daty jej zawarcia. Prawo do odstąpienia od umowy konsument może zrealizować za pomocą formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

10.  W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu rzeczy ponosi konsument.

11.  Sprzedawca obowiązany jest do dostarczenia sprzedanego towaru bez wad fizycznych lub prawnych.

12.  Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary. W odniesieniu do nabywanych towarów klientom przysługuje rękojmia na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.

DOSTAWA TOWARU, ZWROT TOWARU

§ 5

1.     Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar, o ewentualnych usterkach niezwłocznie powinien poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół, który załączyć należy do ewentualnej reklamacji.

2.     Wraz z towarem dostarczany jest faktura VAT lub paragon fiskalny. W zakresie sprzedaży rozumianej w brzmieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wraz z towarem dostarczana jest instrukcja dotycząca postępowania w przypadku odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów Klient winien niezwłocznie o tym powiadomić sklep, wskazując szczegółowo te braki.

3.     Określone w postanowieniach niniejszego regulaminu dotyczące możliwości odstąpienia od umowy dotyczą tylko i wyłącznie podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, uprawnienia te nie przysługują innym podmiotom, w szczególności zaś przedsiębiorcom.

4.     Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, ponosząc koszty przesyłki nadania towaru oraz kosztów przesyłki zwrotnej towaru, w terminie do 14 dni, przy czym bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydał rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez nią osobę trzecią, inną niż przewoźnik.  

5.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty nadania i zwrotu towaru.

6.     Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Podmiot prowadzący Sklep internetowy nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

7.     Dla zachowania terminu o odstąpieniu od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu; umową taką uważa się za niezawartą.

8.     Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie przez powyższego upoważnionej do odbioru niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem terminu.

9.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystanie z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.  Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

11.  Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do klienta na konto, z którego nastąpiła zapłata za towar, chyba że konsument uprzednio wskaże inne konto.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 6

1.     Przez używane w niniejszym regulaminie pojęcie reklamacji rozumieć należy zarówno zgłaszanie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.

2.     Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar, a o ewentualnych usterkach lub wadach niezwłocznie poinformować sprzedawcę.

3.     W razie stwierdzenia wad klient winien o nich powiadomić sklepie w formie elektronicznej (e - mail) lub telefonicznie i dalej postępować zgodnie ze wskazaniami sprzedawcy.

4.     Sprzedawca rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. O rozpatrzeniu reklamacji sklep informuje klienta w formie korespondencji elektronicznej lub telefonicznie.

5.     Towar do reklamacji należy przesłać w sposób zapewniający należyte jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie transportu.

6.     Do towaru winien być dołączony opis uszkodzeń lub wad wraz z podanym opisem kiedy (w jakiej sytuacji) daną wadę lub uszkodzenie stwierdzono; opis taki winien być dokładny i precyzyjny.

7.     Przy przesyłce należy dodatkowo określić żądania reklamacyjne w szczególności czy klient żąda dostarczenia towaru wolnego od wad lub też zwrotu uiszczonej należności.

8.     Do reklamowanego towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu (paragon lub faktura).

9.     W razie uznania reklamacji za uzasadnioną koszty przesyłki z reklamowanym towarem ponosi sprzedawca.

10.  W razie uznania reklamacji za nieuzasadnioną koszty przesyłki ponosi klient.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

1.     Wszelką korespondencję do sprzedawcy należy kierować wyłącznie na adresy sprzedawcy wskazane w niniejszym regulaminie.

2.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.

3.     Regulamin niniejszy zostaje zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy, za pomocą której prowadzona jest sprzedaż.

4.     Sprzedawca może zmienić regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym w nowym regulaminie, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie internetowej sprzedawcy. Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     Konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze sprzedawcą może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

2.     Terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie usług dodatkowych – od dnia ich zawarcia.

3.     Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostawy towaru do klienta. Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki zwrotnej kierowanej przez konsumenta.

5.     W razie odstąpienia od umowy sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.     Towar należy odesłać lub przekazać na adres wskazany w § 1 ust. 2.2 regulaminu, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

7.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8.     Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.     W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy sprzedaży.

10.  Załącznik nr 1 do regulaminu stanowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 


 

 

OŚWIADCZENIE O SKORZYSTANIU Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 
 

Sklep internetowy VANITI

Bartosz Puczka

ul. Pustachwska 96

62-200 Gniezno

Imię konsumenta……………………………….

Nazwisko konsumenta……….…………………

Data złożonego zamówienia………………..

                                           

Niniejszym oświadczam, że korzystam z prawa do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru ……………………………………………………… Informuję, że towar otrzymałam/ -em w dniu ………………….…………r. Poniesione przeze mnie koszty zakupu towaru, to jest cena sprzedaży towaru do mnie od sprzedawcy wyniosły kwotę ………………………………………….. zł. Proszę o zwrot uiszczonych przez zemnie  należności na konto bankowe nr ………………………………………………………………………………………………….. należące do ………………………………………………………………………………….

Otrzymany towar wysłany został/zostanie w dniu ..…………………………………r.

 

…………………………………………………..

miejscowość, data i podpis konsumenta

 

 

 

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas SKLEP INTERNETOWY VANITI, Bartosz Puczka, 62-200 Gniezno ul. Pustachowska 96, e-mail: sklep@vaniti.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.vaniti.pl w zakładce Regulamin sklepu dostępne są pliki do pobrania. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam zakupiony towar lub na adres SKLEP INTERNETOWY VANITI, Bartosz Puczka, 62-200 Gniezno ul. Pustachowska 96, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(pobierz)

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy (pobierz)

Close
Click for more products.
No produts were found.

Menu

Więcej